X-Shape 디자인을 채용한 쿨링팬 DEEPCOOL MF120GT (3PACK/Controller)
DEEPCOOL MF120GT (3PACK/Controller) : X-Shape 디자인을 채용한 쿨링팬양방향 모두 즐길 수 있는 역방향 구조의 쿨링팬'DEEPCOOL MF120GT (3PACK/Controller)…
브라보텍